چرا باید عضو ایما باشیم؟

تحصیل

انجمن طبی اسلامی افغانستان(ایما) فرصت های خیلی عالی و دوره های موفق آموزشی را برای اعضای خود دیزاین و طراحی نموده است، از این طریق میخواهد، ظرفیت کادرهای طبی خویش را افزایش دهد.

فرصت های بین المللی

انجمن طبی اسلامی افغانستان (ایما) با تعداد زیادی از نهادهای بین المللی در سراسر دنیا شبکه ارتباطی دارد و با استفاده از این فرصت ها زمینه رشد و ارتقای ظرفیت اعضای خود را مساعد میسازد.

ارتباطات

ایما یک شبکه از داکتران کشور هست،زمینه برقرار نمودن ارتباط شما با یک مجموعه از داکتران متخصص و ورزیده را مساعد میسازد.

نظارت

انجمن طبی اسلامی افغانستان (ایما) برای عام ساختن خدمات صحی با کیفیت در کشور متعهد بوده و برنامه های زیادی را جهت ارزیابی و نظارت بر عملکردهای سکتور صحی دارد.

حج و عمره

انجمن طبی اسلامی افغانستان، برنامه حج و عمره را نیز برای آنعده از اعضای خود که شایستگی در اجرای فعالیت ها نشان دهد، نیز دارد و زمینه حج و عمره را برای آنها فراهم میکند.

نشست های ملی و بین المللی

ایما برنامه های عالی را در جریان سال برای اعضای خویش در سطح ملی و بین المللی تدارک می بیند و با استفاده از روابط با نهادهای بین المللی برنامه های مختلفی را اجرا میکند.

Scroll to top