آموزش های تحقیقی

انجمن طبی اسلامی افغانستان – ايما AIMA – هرات، روز جمعه مورخ ۱۴ سنبله سال ۱۳۹۸ کمپ تخصصی خود را در قریه روج ولسوالی غوریان هرات برگزار کرد. در این کمپ که تعداد زیادی از متخصصین، دکتوران و محصلین طب اشتراک داشتند، به تعداد ۶۶۳ مریض از ۵ قریه ( روج، سبول، ده گرگون، ننگ آباد و برناباد) در بخشهای ذیل تحت معاینات صحی رایگان این انجمن قرار گرفتند.

دندان ۴۹ مریض

اطفال ۷۷ مریض

داخله۷۸ مریض

عقلی-عصبی ۸۴ مریض

اورتوپیدی ۱۵۲ مریض

و چشم ۱۷۸ مریض.

همچنان به تعداد ۴۵ طفل توسط تیم ختنه أيما، بصورت تخصصی ختنه شدند و ۸ مریض نابينای ناشی از کترکت ( آب مروارید) کاندید عملیات رایگان گردیدند.

قابل ذکر است که کمپ های معاینات رایگان أیما بصورت ماهوار در ولسوالی های دور و نزدیک هرات برگزار میگردد که طی آن صدها مریض بی بضاعت از‌ خدمات این انجمن مستفید میگردند.

از خداوند متعال برای تمام کسانی که در اجرای این کمپ ها سهم داشته اند، اجر بی حساب دنیوی و اخروی خواهانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top