کمپ تابستانی

کمپ تابستانی؛ تعهد و رسالت!

داکتر صاحب احمد جان نعيم، مشاور وزير وزارت صحت عامه در جلسه افتتاحيه امروزی گفت: در اينجا يک تعداد نهاد های استند، که اونها کار های داوطلبانه ميکنند، مگر در مجموع اگر ادم ببيند، مسئله والنتريزم يا کار های رضاکار در افغانستان بسيار ضعيف است ، بخصوص وقتی که بياييم به ساحه طب و طبابت. من فکر ميکنم ايما AIMA يکی از مثال های است، در قسمت والنتريزم اين ها يک الگو استند، حد اقل برای ما الگو استند، و شايد برای ديگرها هم باشد، و از همو خاطر هم يکی از اهداف (کمپ تابستانی) والنتريزم تعين شده

Scroll to top