برنامه ارتقا مسلکی و تحلیف عضویت ایما در مزار شریف برگزار گردید

کنفرانس؛ چگونه متخصص طبی شويم؟انجمن طبی اسلامی افغانستان ایمای بلخمورخ:پنجشنبه ١١میزان ١٣٩٨کنفرانس تحت عنوان چگونه متخصص طبی شویم در سالون هوتل کینگ با اشتراک بیشتر از دوصد تن از محصلین ذکور و اناث فاکولته های طب معالجوی، فارمسی، لابراتوار، قابله گی، نرسینگ، اکسری و سایر بخش های طب موفقانه بر گزار گرديد.برنامه با گرداننده گی […]

Scroll to top