انجمن طبی اسلامی افغانستان ( ایما) یک ارگان اجتماعی خدماتی صحی غیر دولتی ، وغیر سیاسی است ، که از طرف یکتعداد جوانان و کارکنان صحی با درد و با احساس به سطح کشور در برج جوزای سال 1387 هـ ش به منظور عرضه خدمات صحی عادلانه وباکیفیت به افراد کشور ، رشد ظرفیت ایمانی، فکری وعلمی کارکنان صحی و به همین گونه سعی و تلاش به منظور انکشاف تعلیمات صحی با کیفیت و پالیسی های مبنی بر اصول اسلامی به سطح کشور، تأسیس گردید. ایما به اساس ماده 35 قانون اساسی کشور و ماده دوم قانون سازمانهای اجتماعی با وزرات عدلیه کشور به تاریخ 17 برج حمل سال 1389 به شماره ۱۹۱۹ ثبت و جواز فعالیت را بدست آورد. انجمن طبی اسلامی افغانستان سعی مینماید تا داکتران و تمام کارکنان صحی با درد ، با احساس و مسلمان کشور را طوری تنظیم نماید تا از یکطرف به استعداد های شان انکشاف داده و همین استعداد ها را در راستای بازسازی کشور و انکشاف و بهبود حالت صحی هموطنان به کار بگمارد.

اعضای بورد رهبری انجمن طبی اسلامی افغانستان(ایما)

داکتر سید خالد راشد

رییس

داکتر حکیم الله صالح

سکرتر جنرال

محمد ابراهیم قریشی

مشاور سکرتریت

احمد عبید مجددی

عضو بورد

داکتر وحیدالله مصلح

عضو بورد

داکتر محمد یوسف طیب

عضو بورد

داکتر سید عبدالله سید زاده

عضو بورد

داکتر نجیب الله حاتم

عضو بورد

داکتر محبوب الله شفیق

عضو بورد

داکتر سبحان الله شاکر

عضو بورد

داکتر عبدالولی یوسفزی

عضو بورد

داکتر محمد طارق رحیم

عضو بورد

Scroll to top